Styret

Styret i Bergen Realistforening består av opptil 30 personer hvor alle har like mye makt. Det er undergrupper i RF, men det er aldri aktive medlemmer som ikke sitter i styret. Alle må være med å dra lasset og arbeidsoppgaver som ikke blir tildelt til undergrupper, som jobbing på konserter, plakatrunder osv deles likt mellom styremedlemmene.

Ellers deles styret inn i 4 undergrupper + presidentskap som har hver sine spesifikke oppgaver. Her er det en koordinator som har i oppgave å styre gruppen og sørge for at alt arbeidet blir tilfredsstillende utført.

Presidentskapet

Presidentskapet består av en president og en visepresident. Det er deres oppgave å være Realistforeningens ansikt utad, være ordstyrer på møtene og skrive under eventuelle kontrakter for styret.

Booking

Booking er bookinggruppa i RF. De skal finne band og sile ut de beste av dem som kontakter oss. De skal også sette opp vedtakssaker om eventuelle band slik at styret kan stemme over dem.

PR-gruppen

PR-gruppen sin jobb er å sørge for at RF får PR. Uten PR inten publikum. Og uten publikum intet show. Her er er to undergrupper igjen. Plakatgruppen som skal sørge for at plakater ligger klare på kontoret (enten om det er å lage dem fra “scratch” eller å hente dem på postkontoret og lage “unders” til dem. Presseskriv gruppen skal skrive presseskriv om de forskjellige arrangementene og spre dem rundt (nettsider, facebook, aviser osv).

Økonomigruppen

Kassererne har ansvar for å følge opp RFs økonomi, sende søknader, betale regninger, lage årsregnskap og budsjett osv. De tar seg av mye administrativt arbeid i tillegg til å holde RF oppdatert rundt økonomien og følger med slik at styret ikke legger inn bud på artister/arrangement som ikke samsvarer med RFs økonomi.

Sosialgruppen

Sosialgruppen er gjerne den minste gruppen vår, men også gjerne den viktigste. Sosialgruppen i Bergen Realistforening steller til både fest og hytteturer for foreningen. Slik som Jack Nicholson sier i filmen The Shining: “All work and no play makes Jack a dull boy”. De største hit’ene som denne gruppa produserer er den semesterlige hytteturen, turer til Borg/Hansa bryggeri og elleville fester, deriblant de faste overlappings- og styremiddagene. Aktivitet sørger også for at de gamle æresmedlemmene er invitert til de største eventene og at RFs aktive medlemmer alltid har et sosialt tilbud på Torsdager.