Statutter

Foreningen

§ 1

Bergen Realistforening, stiftet 18. februar 1959, er en fakultetsforening ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Bergen.

Foreningens formål er å fremme realfagene og gi studentene i Bergen et kulturelt og sosialt tilbud.

§ 2

Arrangementer skal avholdes ukentlig i semesterperioden.

§ 3

Bergen Realistforening tar sikte på å ivareta et godt samarbeid med Det Akademiske Kvarter samt alle andre organisasjoner som medvirker til Kvarterets drift.

Styret

§ 4

Styret står for den daglige drift av Bergen Realistforening, og skal påse at foreningen drives på en økonomisk hensiktsmessig måte og i henhold til statuttene og eventuelle pålegg fra generalforsamlingen.

§ 5

Styret består av inntil 31 faste medlemmer og ledes av president og visepresident.

Styret har følgende undergrupper:

 • Presidentskapet, med ansvar for kommunikasjon med andre organisasjoner og annen daglig drift av foreningen,
 • Kasserer, med ansvar for foreningens finanser og søknader i forbindelse med disse,
 • Capring, med ansvar for samhandling med artister og andre i forbindelse med arrangementer,
 • Blæst, med ansvar for markedsføring av foreningen og dens arrangementer,
 • Aktivitet, med ansvar for foreningens medlemmer og interne arrangementer og
 • Helhus, med ansvar for planlegging og gjennomføring av helhus i samsvar med helhus-avtalen.

Hver undergruppe ledes av en koordinator.

Styret konstituerer seg selv.

Medlemskap

§ 6

Styremedlemmer velges inn ved vedtak på generalforsamling. Utenom generalforsamling kan styret innvilge midlertidige medlemsskap. Midlertidige medlemmer må stille til valg på førstkommende ordinære generalforsamling. Valget skjer skriftlig. Styremedlemmenes funksjonstid er to semestere.

Nedre aldersgrense for innmelding i styret er 18 år. Øvre aldersgrense for innmelding er 40 år.

Foreningens president innstilles på siste styremøte før hver generalforsamling. Ved stemmelikhet mellom to kandidater avgjøres saken ved kliff-klaff. Ved stemmelikhet mellom flere enn to kandidater kåres vinneren ved kliff-klaff-turnering.

§ 7

Medlemmer kan ekskluderes ved styrevedtak. Slikt vedtak må fattes med ⅔ flertall. Vedtaket kan påklages til generalforsamlingen.

§ 8

Styret kan vedta å tildele en person æresmedlemskap dersom personen

 1. over minst 3 semestre har oppfylt sine plikter overfor foreningen på en tilfredsstillende måte, eller
 2. på annen særlig måte har gjort seg fortjent til æresmedlemskap.

Styrets kompetanse

§ 9

Styret råder over foreningens aktiva til foreningens beste. Utgifter over kr. 1 000 må godkjennes av styret ved vedtak.

Dersom en utgift er plutselig og strengt nødvendig uten at den er vedtatt i styret, kan et styremedlem allikevel forplikte foreningen opp til kr. 5 000 dersom styremedlemmet har innhentet samtykke fra minst tre andre styremedlemmer, hvorav minst et av disse tilhører presidentskapet eller kasserergruppen. Styret skal orienteres om slik utgift så snart det er samlet. Styret skal evaluere bruken av denne bestemmelsen. Konklusjonen skal føres i møtets referat.

Tiltak som innebærer å tilstå eksterne aktører en andel av foreningens inntekter må godkjennes av styret ved vedtak.

§ 10

Ordinært styremøte avholdes ukentlig i semesterperioden.

Ekstraordinært styremøte kan avholdes dersom varsel sendes ut dagen før møtet er tenkt avholdt.

§ 11

Styret fatter vedtak ved simpelt flertall.

Ved avstemningen kan styremedlemmene stemme for, mot eller avholdende. Avholdende stemmer teller mot vedtaket.

Ved flere enn to avholdende stemmer tas vedtaket opp til ny diskusjon. Dersom det etter ny avstemning er flere enn to avholdende stemmer, kan vedtaket ikke tas opp på nytt før neste styremøte.

Styret er vedtaksdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er fysisk til stede.

Et forslag regnes likevel ikke som vedtatt dersom stemmene for vedtaket representerer mindre enn en tredjedel av styrets samlede stemmer.

§ 12

Gyldig stemme kan kun avgis når stemmegiver er fysisk til stede på styremøtet. Styrets medlemmer, inkludert president og visepresident, har hver en stemme.

Feriestyre

§ 13

Feriestyret består av mellom 5 og 9 medlemmer og en styreleder. Medlemmene oppnevnes av styret.

§ 14

Feriestyreleders oppgave er å påse at saker som er nødvendige for den daglige drift av Bergen Realistforening behandles med effektivitet og nøyaktighet.

Feriestyrets medlemmer plikter å holde seg oppdatert på informasjon som er viktig for feriestyrets virksomhet, da spesielt fjernkommunikasjon fra feriestyrets øvrige medlemmer.

§ 15

Feriestyret virker i perioden mellom siste vedtaksdyktige styremøte før sommer- eller juleferien og frem til første vedtaksdyktige styremøte etter ferien.

Feriestyret råder over foreningens midler i det ordinære styrets sted i perioden nevnt i første ledd.

§ 16

Vedtaksforslag til feriestyret skal skje på foreningens e-postliste. Det samme gjelder for avstemningen.

Feriestyrets medlemmer og styreleder har hver en stemme. Det kan stemmes for eller mot et vedtak.

De av feriestyrets medlemmer som unnlater å stemme innen 72 timer teller automatisk som stemmer mot vedtaket.

Vedtak står ved simpelt flertall.

§ 17

Feriestyret kan allikevel ikke behandle vedtak som innebærer utgifter som overstiger kr. 40 000. Alle utgifter vedtaket medfører skal tas med i beregningen om vedtaket overstiger terskelen.

Feriestyrets samlede vedtatte utgifter for sommerperioden skal ikke overstige kr. 100 000. Tilsvarende grense for juleperioden er kr. 50 000. Et enkelt vedtaks samlede kostnad kan ikke overskride kr 40 000.

Generalforsamlingen

§ 18

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ. Styret plikter å følge pålegg fra generalforsamlingen. Styret orienterer på neste generalforsamling om oppfølging av slike pålegg.

§ 19

Ordinær generalforsamling avholdes i begynnelsen av hvert semester.

Ekstraordinær generalforsamling avholdes dersom:

 1. styret krever dette ved vedtak, eller
 2. minst 30 medlemmer skriftlig krever det.

Styret innkaller til generalforsamling med minst 14 dagers varsel. Saker til generalforsamlingen må være styret i hende minst 3 dager før møtedato. Generalforsamlingen kan allikevel med ⅔ flertall godkjenne at andre saker behandles.

§ 20

Generalforsamlingen er åpen for styrets medlemmer, foreningens æresmedlemmer og potensielle nye medlemmer.
Kun personer som allerede er medlemmer eller midlertidige medlemmer i foreningen har stemmerett.

§ 21

På generalforsamlingen skal følgende behandles:

 1. Semestermelding fra Styret, undergruppenes koordinatorer, Raadet og H.N. Olsens Minnefond.
 2. Revidert regnskap og budsjett for RF og valg av revisor (bare på vårsemesterets generalforsamling)
 3. Valg av styremedlemmer
 4. Valg av president
 5. Eventuelt

§ 22

Endring av statuttene kan foretas på ordinær generalforsamling med ⅔ flertall. Forslag om slik endring skal meldes minst en uke før generalforsamlingen. Endring trer ikke i kraft før generalforsamlingen er avsluttet.

§ 23

Oppløsning kan kun skje på ordinær generalforsamling, og må varsles senest to uker før denne.

Foreningen kan ikke oppløses hvis minst 1/5 av generalforsamlingens oppmøtte medlemmer stemmer imot.

Ved eventuell oppløsning deponeres foreningens midler hos Dekanus ved Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Bergen, inntil en ny forening med det samme formål er stiftet. Den nye foreningens statutter skal også videreføre denne bestemmelsen. Hvis bestemmelsen ikke videreføres både formelt og i realiteten eller på noe tidspunkt fjernes fra den nye foreningens statutter, skal de overførte midler tilbakeføres til den nevnte Dekanus.